Algemene voorwaarden pianolessen 2021 – 2022

1. PIANOLESSEN
• De lessen worden wekelijks of 1 keer per twee weken gegeven op een van te
voren afgesproken tijdstip.
• Een les duurt 30, 45 of 60 minuten en start op het afgesproken tijdstip.
• Een seizoen heeft 36 lessen.
• Indien de leerling te laat op de les verschijnt, kan de eindtijd van de les niet
verschoven worden.

2. LESTARIEVEN EN BETALING
• De tarieven zijn als volgt:
30 minuten les is €22,-
45 minuten les is €31,50
60 minuten les is €41,-
• Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs”
en zijn daardoor niet btw plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel
21% btw over het lesgeld betalen.
• Leerlingen die wekelijks 30 minuten op les komen, betalen een bedrag van
€79,- per maand van september 2020 t/m juni 2021.
Leerlingen die wekelijks 45 minuten les hebben, betalen €113,- per maand. Dit
bedrag moet tussen de 1e en 14e dag van de nieuwe maand binnen zijn op
bankrekeningnummer NL73 TRIO 0390 9775 94. Er wordt op de 1e dag van
de maand een factuur gestuurd met hierin alle gegevens.
• Er geldt een maand opzegtermijn. In deze maand worden het aantal gevolgde
lessen verrekend met het maandbedrag. Restitutie is niet mogelijk.
• De docent kan de samenwerking op ieder moment beëindigen. Hier geldt
geen opzegtermijn en na de laatste les worden het aantal verkregen lessen
verrekend en is er wel de mogelijkheid tot restitutie.
• Leerlingen die om de week op les komen, betalen vooraf een strippenkaart
met 10 lessen voor het aantal minuten die zij wensen les te hebben. De
strippenkaart is een half jaar geldig. De strippenkaart is in mijn beheer en elke
gevolgde les wordt afgetekend met de datum van de les en een paraaf. De
leerling ontvangt een factuur voor iedere nieuwe strippenkaart.

3. SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN
• Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Hierbij
wordt het vakantierooster van regio Noord Nederland gevolgd.
Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie 12 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari
Meivakantie 3 mei t/m 16 mei
Hemelvaart Valt in de meivakantie
Zomervakantie 2021 12 juli t/m 22 augustus
• Extra lessen aan het einde van het seizoen of in de zomervakantie worden
apart gefactureerd aan het einde van de maand en vallen niet onder het
maandbedrag. De strippenkaart is wel geldig voor extra lessen in de
zomervakantie.

4. ZIEKTE EN LESUITVAL
• Indien je wekelijks op pianoles komt, verwacht ik ook dat de leerling er elke
week is. Bij afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Wel is er
de mogelijkheid om de les online te volgen bij ziekte. Dit kan via Skype of
Whatsapp beeldbellen.
• Voor de leerling die om de week op les komt, verwacht ik dat de leerling zich
hiernaar schikt. Een geplande afspraak is vaststaand en indien je onverhoopt
niet kan komen, wordt de les wel gerekend. Kom je om de week dan wissel je
de lestijd met een andere leerling. Bij ziekte is er de optie om de pianoles
online te volgen.
Het rooster verschuift tijdens de vakanties.
• Indien ik afwezig ben door ziekte o.i.d. wordt de les online gegeven op de
gewone afgesproken lestijd. De les wordt gegeven via Skype of Whatsapp
beeldbellen. Indien ik niet in staat ben om online les te geven, wordt de les
vervangen of uitgesteld. Aan het einde van het seizoen heb ik 2 weken
gereserveerd voor inhaallessen. Deze weken vallen binnen het schooljaar.

5. COVID-19
• De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Dit houdt in dat er maximaal 1
persoon naar binnen kan voor zijn pianoles. Ouders kunnen niet meer
aanwezig zijn bij de pianoles i.v.m. het houden van 1,5 m afstand.
• Om fysiek aanwezig te kunnen zijn bij de pianoles heeft de leerling de 24 uur
daarvoor geen last gehad van hoesten, neusverkoudheid, koorts (vanaf 38
graden), benauwdheidsklachten of reuk- en/of smaakverlies. Dit geldt ook voor
de gezinsleden, huisgenoten en nabije contacten.
Indien er sprake is van een (vage) klacht vindt de les online plaats via Skype
beeldbellen of Whatsapp. Dit mag ook kort van tevoren aangegeven worden.
Ten alle tijden kan de les doorgaan.
• De leerling kan op zijn aangegeven lestijd naar binnen komen. Graag niet te
vroeg komen i.v.m. het luchten van de pianokamer na iedere leerling. De
pianoles eindigt ook precies na 30 of 45 minuten pianoles om voldoende tijd te
houden voor het verversen van de lucht in de pianokamer.
• Bij binnenkomst dient de leerling in de gang zijn handen te wassen met
desinfecterende gel. Dit staat in de gang voor de leerling klaar. Daarna kan de
pianokamer binnen getreden worden. De leerling neemt plaats achter de
vleugel en ik zal lesgeven vanachter de elektrische piano. Na afloop dient de
leerling met de aangegeven schoonmaakmiddelen het klavier schoon te
maken voor de volgende leerling.
• Deze voorwaarden gelden voor zowel de leerlingen die wekelijks op les
komen als diegene met een 10-rittenkaart.
• Mocht de leerling met klachten naar pianoles komen, zal ik de leerling toegang
tot de pianokamer weigeren.